logo
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

СТАТУТ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

Центърът се създава в отговор на инициативата на Европейската комисия за
ОТВАРЯНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВСИЧКИ ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Цели на Център за иновативни образователни технологии при ТрУ:

Центърът трябва да съдейства:

 • за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение чрез използване на ИКТ-базирани иновативни образователни технологии;
 • за включване на Тракийски университет в националното, европейското и световното виртуално образователно пространство;

ЗАДАЧИ:

Центърът трябва:

 • да съдейства за внедряване на иновативни образователни технологии, като ги адаптира към условията на университета;
 • да популяризира иновативните образователни технологии, в т.ч. и виртуалните образователни модели чрез лекции, семинари, курсове, виртуални библиотеки и др.;
 • да съдейства за оборудване на всички лекционни зали, а впоследствие, и на лабораториите с интерактивни презентационни системи, интерактивни дисплеи и други съвременни технически средства за обучение
 • да презентира използваните в университета иновативни образователни технологии пред експертни групи, официални гости от страната и чужбина и др.;
 • да съдейства за трансфера на иновативни образователни технологии в началните и средните училища;
 • да инициира участието на университета в конкурси за финансиране на проекти, свързани с иновативните образователни технологии, от национални и европейски програми и да информира своевременно всички факултети и филиали;
 • да провежда изследвания за определяне на ползата от внедряването на иновативните образователни технологии;
 • да участва при организирането и провеждането на национални семинари и конференции по електронно обучение;
 • да участва в организирането и провеждането на международни конференции със секция за иновативните образователни технологии;
 • да актуализира съдържанието на сайта си;
 • да популяризира дейността си чрез социалните мрежи

СТРУКТУРА:

Центърът е част от структурата на Тракийски университет и взаимодейства активно с:

 • Центъра за електронно и дистанционно обучение на ТрУ;
 • Център за информационно и компютърно осигуряване на ТрУ;
 • Център за продължаващо обучение и отдели СДК на ТрУ и факултетите;

ФИНАНСИРАНЕ:

Центърът използва следните източници на финансиране:

 • Национални образователни и научноизследователски проекти и програми;
 • Европейски образователни и научноизследователски програми;
 • Фонд “Научни изследвания” на университета;
 • Дарители и спонсори.

Центърът е ситуиран в Департамента информация и повишаване квалификацията на учителите – Стара Загора и във Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет.

Настоящият Статут на ЦИОТ на ТрУ е приет на заседание на АС Протокол № 39/30.05.2023 г.