logo
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
logo
Science tools explosion

Някои публикации на членовете на екипа в областта на иновационните образователни технологии

МОНОГРАФИЯ:

СТУДИИ:

СТАТИИ:

ДОКЛАДИ:

СТАТИИ И ДОКЛАДИ С ПОПУЛЯРЕН ХАРАКТЕР: